ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้      นายอนุวัชร  โพธินาม
     Mr. Anuwat  Pothinam
     ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10
     โทร. 032-320928
     E-mail : [email protected]
     ลักษณะงาน (Job Descriptions)
       
report สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10  มีอำนาจหน้าที่
         Bullet ศึกษา สำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลดินและที่ดิน เพื่อการวางแผนการใช้ที่ดินในระดับไร่นา
         Bullet ศึกษา และวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน ตลอดจนทดสอบผลการวิจัยเพื่อการปรับใช้ในพื้นที่
         Bullet รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานในพื้นที่ ตลอดจนวิเคราะห์ สนับสนุน ผลิต และให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการพัฒนาที่ดินแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
         Bullet ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินในไร่นา
         Bullet ให้บริการวิเคราะห์ และตรวจสอบดิน น้ำ พืช ปุ๋ย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
         Bullet ผลิตพันธุ์พืชชนิดต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในการอนุรักษ์ดินและน้ำ และการปรับปรุงบำรุงดิน
         Bullet ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกร
         Bullet ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
       
report สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10  แบ่งโครงสร้างหน่วยงานภายในได้ดังนี้

 

นางกุลวดี  สุทธาวาส
ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน

โทร. 032-320930
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
   

ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้ นางยุพา แม้นสมุทร
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. 032-320391
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้ -
ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ
เพื่อการพัฒนาที่ดิน

โทร. 032-320929
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

นายถวิล  หน่อคำ
ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน

โทร. 032-320929
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
นายปฏิพล  ผลงาม
ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจและทำแผนที่

โทร. 032-320929
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

นางรุจิสา  บุญประสิทธิ์พร
ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ดิน

โทร. 032-320922
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
   

report สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10  มีสถานีพัฒนาที่ดินที่รับผิดชอบ จำนวน 8 สถานี และศูนย์ปฏิบัติการฯ จำนวน 2 ศูนย์ ศูนย์ศึกษาฯ จำนวน 1 ศูนย์ ดังนี้
       
นายสะอาด บุตรเล็ก
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี
โทร. 032-240-578
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้ นายวันชัย  วงษา
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี
โทร. 034-564-291
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้ นายเจษฎา  สาระ
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี
โทร. 032-503036
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้ นายสมศักดิ์  สัจจาพันธ์
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร
โทร. 034-119-977
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้ นางสุพัตรา บุรีรัตน์
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม
โทร. 034-713-882
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้ นายชาคริต  อินนะระ
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์
โทร. 032-510796
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้ นายอนุรักษ์ บัวคลี่คลาย
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มฯ

โทร. 032-240-803
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
นายธนัชกฤต  กลิ่นหวล
ผู้อำนวยศูนย์ปฏิบัติการฯ (หนองพลับ - กลัดหลวง)

โทร. 032-528-015
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

นางสาวกฤษณา  ทิวาตรี
ผู้อำนวยศูนย์ปฏิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา - แม่ฟ้าหลวง

โทร. 032-909227
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
   

       
report อัตรากำลังของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10