ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้      นายถาวร  มีชัย
     Mr. Thavorn  Meechai
     ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
     โทร. 053-121174
     E-mail : 
[email protected]
     ลักษณะงาน (Job Descriptions)
       
report สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6  มีอำนาจหน้าที่
         Bullet ศึกษา สำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลดินและที่ดิน เพื่อการวางแผนการใช้ที่ดินในระดับไร่นา
         Bullet ศึกษา และวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน ตลอดจนทดสอบผลการวิจัยเพื่อการปรับใช้ในพื้นที่
         Bullet รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานในพื้นที่ ตลอดจนวิเคราะห์ สนับสนุน ผลิต และให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการพัฒนาที่ดินแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
         Bullet ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินในไร่นา
         Bullet ให้บริการวิเคราะห์ และตรวจสอบดิน น้ำ พืช ปุ๋ย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
         Bullet ผลิตพันธุ์พืชชนิดต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในการอนุรักษ์ดินและน้ำ และการปรับปรุงบำรุงดิน
         Bullet ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกร
         Bullet ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
       
report สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6  แบ่งโครงสร้างหน่วยงานภายในได้ดังนี้

 

-ว่าง-
ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน
โทร. 053-121167 ต่อ 32
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
   

นางพัชรินทร์  ศุขอร่าม
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร. 053-121176 ต่อ 22
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
นางสาวจุไรพร แก้วทิพย์
ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ
เพื่อการพัฒนาที่ดิน
โทร. 053-121167 ต่อ 18
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

นางสาววัชรินทร์ พลราชม
ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน
โทร. 053-121167 ต่อ 24
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
นายกิตติศักดิ์ อัศวเสรีรัตน์
ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจและทำแผนที่
โทร. 053-121167 ต่อ 21
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

นางวรางคณา  สงวนพงษ์
ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ดิน
โทร. 053-121218
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
   

report สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6  มีสถานีพัฒนาที่ดินที่รับผิดชอบ จำนวน 4 สถานี และศูนย์ศึกษา จำนวน 1 ศูนย์ ดังนี้
       
นายวิโรจน์  บรรเจิดฤทธิ์
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่
โทร. 053-121-171
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้ นายบุญมั่น  ฉัตรเท
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน
โทร. 053-611-853
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

นายสุทธิวัธน์  นิธิสมบัติ
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินลำพูน
โทร. 053-096-046-7
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้ นายสุชาติ  เหรียญทอง
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินลำปาง
โทร. 054-269-569
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้ นายพัฒนา  อภิญดา
ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง
โทร. 053-121-209
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้ นายธงชัย บุญเรือง
ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการโครงการเกษตรวิชญา
โทร. 053-121-176
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
       
report อัตรากำลังของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6