ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้      นายสากล  ณ ฤทธิ์
     Mr. Sakol  Narit
     ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
     โทร. 043-246668
     E-mail : 
[email protected]
     ลักษณะงาน (Job Descriptions)
       
report สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5  มีอำนาจหน้าที่
         Bullet ศึกษา สำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลดินและที่ดิน เพื่อการวางแผนการใช้ที่ดินในระดับไร่นา
         Bullet ศึกษา และวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน ตลอดจนทดสอบผลการวิจัยเพื่อการปรับใช้ในพื้นที่
         Bullet รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานในพื้นที่ ตลอดจนวิเคราะห์ สนับสนุน ผลิต และให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการพัฒนาที่ดินแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
         Bullet ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินในไร่นา
         Bullet ให้บริการวิเคราะห์ และตรวจสอบดิน น้ำ พืช ปุ๋ย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
         Bullet ผลิตพันธุ์พืชชนิดต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในการอนุรักษ์ดินและน้ำ และการปรับปรุงบำรุงดิน
         Bullet ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกร
         Bullet ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
       
report สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5  แบ่งโครงสร้างหน่วยงานภายในได้ดังนี้

 

นางปราณี  สีหบัณฑ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน
โทร. 043-241458
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
   

-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร. 043-246667
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
นางพรพนา  โพธินาม
ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ
เพื่อการพัฒนาที่ดิน
โทร. 043-244965
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

นายชุมพร  ศาสตราวาหะ
ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน
โทร. 043-246667
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
นายพิทักษ์พงษ์  ธีระวงศ์
ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจและทำแผนที่
โทร. 043-246886
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

นางสมพร  โจดโจน
ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ดิน
โทร. 043-246758
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
-
ผู้อำนวยการกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด
โทร. 043-246667
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

report สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5  มีสถานีพัฒนาที่ดินที่รับผิดชอบ จำนวน 8 สถานี ดังนี้
       
นางสุกัญญา  ทวีกิจ
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น
โทร. 043-246-759
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
นายสุทธิดล  วงษ์จันฬา
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี
โทร. 042-295-735
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

นายชูเกียรติ  คำโสภา
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม
โทร. 043-971-338
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้ นายอดุลย์  ศรีสุพรรณ
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย
โทร. 042-012-535
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

นายอรรถวุฒิ  กรุงแสนเมือง
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์
โทร. 043-601-054
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
นายกิตติ  ไชยนิมิตร
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร
โทร. 042-099-893
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

นายไพบูลย์  จันทะอุทัย
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู
โทร. 042-311-528
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้ นายพัชรพล  คาดบัว
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ
โทร. 042-088-211
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

       
report อัตรากำลังของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5