นายสุชล แก้วเกาะสะบ้า
     Mr.Suchon Kaewkosaba
     ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2
     โทร. 038-351410
     E-mail : 
[email protected]
     ลักษณะงาน (Job Descriptions)
       
report สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2  มีอำนาจหน้าที่
         Bullet ศึกษา สำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลดินและที่ดิน เพื่อการวางแผนการใช้ที่ดินในระดับไร่นา
         Bullet ศึกษา และวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน ตลอดจนทดสอบผลการวิจัยเพื่อการปรับใช้ในพื้นที่
         Bullet รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานในพื้นที่ ตลอดจนวิเคราะห์ สนับสนุน ผลิต และให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการพัฒนาที่ดินแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
         Bullet ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินในไร่นา
         Bullet ให้บริการวิเคราะห์ และตรวจสอบดิน น้ำ พืช ปุ๋ย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
         Bullet ผลิตพันธุ์พืชชนิดต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในการอนุรักษ์ดินและน้ำ และการปรับปรุงบำรุงดิน
         Bullet ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกร
         Bullet ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
       
report สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2  แบ่งโครงสร้างหน่วยงานภายในได้ดังนี้

 

ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้ นางสาวนฤมล  หวะสุวรรณ
ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน
โทร. 038-351409
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
   

นางสาวกิ่งดาว ชลธาร
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร. 038-351409 ต่อ 15
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
นางสาววลัญดรรชน์  เอี่ยมวรการ
ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ
เพื่อการพัฒนาที่ดิน
โทร. 038-352410
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

นายนินนาท พัฒนวงศ์สุนทร
ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน
โทร. 038-351408
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
นายฤทธิรงค์ หลอดกระโทก
ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจและทำแผนที่
โทร. 038-351409 ต่อ 16
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

นางนฤมล  ผ่องอักษร
ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ดิน
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
   

report สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2  มีสถานีพัฒนาที่ดินที่รับผิดชอบ จำนวน 7 สถานี และศูนย์ศึกษา จำนวน 1 ศูนย์ ดังนี้
       
ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้ นางจุฬาลักษณ์  แก้วอ่อน
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี
โทร. 038-389-106
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
นายชัยชนะ บัวชุม
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว
โทร. 037-241-197
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้ นายสาคร  เหมือนตา
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา
โทร. 038-531-200
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้ นายวิษณุ  พิมบำรุง
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินระยอง
โทร. 038-636-364
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้ นายเชฏฐรุจ จันทร์แปลง
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี
โทร. 039-433-713
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้ นายสมาน  ก้อนศรีษะ
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินตราด
โทร. 039-619-517-8
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

นายวิชัย  ทองขาว
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี
โทร. 037-210-781
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
นางสาวเกษร  จำปา
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนา
เขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โทร. 038-554982
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

       
report อัตรากำลังของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2