ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้      นายสมศักดิ์ สุขจันทร์
     Mr. Somsak Sukchan
     ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
     โทร. 0-2579-2270
     E-mail : 
lpd_1@ldd.go.th
     ลักษณะงาน (Job Descriptions)
       
report กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน  มีอำนาจหน้าที่
         Bullet ศึกษา สำรวจ วิเคราะห์วิจัยข้อมูลด้านกายภาพ ภาวะเศรษฐกิจสังคม สภาพการใช้ที่ดิน 
นโยบาย และข้อกฏหมาย เพื่อวางแผนและกำหนดเขตการใช้ที่ดิน ตลอดจนการประสานแผน
เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ
         Bullet ศึกษาและวิเคราะห์นโยบายที่ดินของประเทศ นโยบายการใช้ที่ดินของรัฐ นโยบายด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการวางแผนการใช้ที่ดิน และติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน
         Bullet วิจัย พัฒนา และวางแผนการจัดการที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร
         Bullet ศึกษา สำรวจ จำแนก วิเคราะห์ จัดทำแผนที่และข้อมูลพื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ
         Bullet ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การประยุกต์ใช้ข้อมูลระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน
         Bullet ถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกร
         Bullet ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
       
report กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน  แบ่งโครงสร้างหน่วยงานภายในได้ดังนี้

 

-ว่าง-
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสำรวจการใช้ที่ดินด้วยเทคโนโลยีระยะไกล
โทร. -
E-mail :
  -
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
นายนันทพล หนองหารพิทักษ์
รักษาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านวางแผนการใช้ที่ดิน
โทร. -
E-mail : -

ลักษณะงาน (Job Descriptions)

-ว่าง-
ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจที่ดิน
โทร. -
E-mail : -

ลักษณะงาน (Job Descriptions)
   

-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร. 0-2579-1107
E-mail : 
lpd_2@ldd.go.th
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน
โทร. 0-2579-1409
E-mail : 
lpd_3@ldd.go.th
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

-ว่าง-
ผู้อำนวยการกลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร
โทร. 0-2579-1438
E-mail : 
lpd_4@ldd.go.th
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
นางสาวกรรณิสา สฤษฎ์ศิริ
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน
โทร. 0-2579-7589
E-mail : 
lpd_5@ldd.go.th
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

นางสาวพิมพ์พร พรพรหมินทร์
ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ
โทร. 0-2579-1093
E-mail : 
lpd_7@ldd.go.th
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
นางสาวพิมพิลัย นวลละออง
ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการจัดการที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร
โทร. 0-2579-2219
E-mail : 
lpd_8@ldd.go.th
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

       
report อัตรากำลังของกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน