ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้      นายสถิระ  อุดมศรี
     Mr. Satira  Udomsri
     ผู้อำนวยการกองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน
     โทร. 0-2579-2270 , 0-2579-2910
     E-mail : 
[email protected]
     ลักษณะงาน (Job Descriptions)
       
report กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน  มีอำนาจหน้าที่
         Bullet ศึกษา สำรวจ จำแนก วิเคราะห์และวิจัยทรัพยากรดิน และจัดทำแผนที่ดินเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาที่ดิน
         Bullet ศึกษา วิจัย คุณสมบัติของดิน ความเหมาะสมของดิน วินิจฉัยคุณภาพของที่ดิน และกำลังการผลิตของดิน ติดตามการเปลี่ยนแปลงความอุดมสมบูรณ์และคุณสมบัติของทรัพยากรดิน ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้ที่ดินและพื้นที่ประสบภัยพิบัติ
         Bullet กำหนดมาตรฐานการสำรวจจำแนกดิน พัฒนาระบบฐานข้อมูล และประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรดิน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ดิน
         Bullet ศึกษา พัฒนา เทคนิค และวิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านทรัพยากรดิน และให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกษตรกร และประชาชน
         Bullet ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
       
report กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน  แบ่งโครงสร้างหน่วยงานภายในได้ดังนี้

 

นายถวิล หน่อคำ
รักษาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านสำรวจจำแนกดิน
โทร. 1760 ต่อ 5118
E-mail :  -
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้ -
ผู้เชี่ยวชาญด้านวินิจฉัยคุณภาพและกำลังผลิตของดิน
โทร. 1760 ต่อ 5101
E-mail :  -
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

นางวัลจรีย์  ระมั่น
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร. 0-2579-1192
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
นายกฤดิโสภณ  ดวงกมล
ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐาน
การสำรวจจำแนกดิน
โทร. 0-2579-1938
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

นางสาวกรรณิการ์  หอมยามเย็น
ผู้อำนวยการกลุ่มวินิจฉัยคุณภาพ
และกำลังผลิตของดิน
โทร. 0-2562-5103
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
นางสาวนฤกมล จันทร์จิราวุฒิกุล
ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจจำแนกดิน
โทร. 0-2561-4523
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

นางวรวรรณ ละออพันธ์สกุล
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนา
และประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูลดิน
โทร. 0-2579-8603
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
นายจตุรงค์ ละออพันธ์สกุล
ผู้อำนวยการกลุ่มศึกษาและ
วิเคราะห์สถานการณ์ทรัพยากรดิน
โทร. 0-2561-4526
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

       
report อัตรากำลังของกองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน