ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้      นางสาวสุมิตรา วัฒนา
     Ms. Sumitra Watana

     ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน
     โทร. 0-2561-3521
     E-mail : 
[email protected]
     ลักษณะงาน (Job Descriptions)
       
report สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน  มีอำนาจหน้าที่
         Bullet ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ทดสอบ และตรวจสอบดิน น้ำ ปุ๋ย พืช สิ่งปรับปรุงดินและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ดิน
         Bullet กำหนดมาตรฐานและพัฒนาระบบการวิเคราะห์ดิน
         Bullet ถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกร
         Bullet ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
       
report สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน  แบ่งโครงสร้างหน่วยงานภายในได้ดังนี้

 

ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้ นายรัตนชาติ  ช่วยบุดดา
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์วิจัยดินทางเคมี
โทร. 0-2579-5604
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้ นางสาวชนิดา  จรัญวรพรรณ
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์วิจัยดิน
ทางกายภาพ
โทร. 02-5625100 ต่อ 3106
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้ นางพัชรินทร์  ทะวงษ์ศรี
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร. 0-2561-3167
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
นายวิวัฒน์  สวยสม
ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยเคมีดิน
โทร. 0-2561-1850
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

นายสุรเชษฐ์  นาราภัทร์
ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยกายภาพดิน
โทร. 0-2561-4382
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
นางจุฑารัตน์  ยิ้มฉลวย
ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน
โทร. 0-2561-3087
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

นางกมรินทร์  นิ่มนวลรัตน์
ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยแร่
และจุลสัณฐานดิน
โทร. 0-2561-4249
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

นางสาวหทัยรัตน์ พิชัยณรงค์
ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ วิจัย พืช ปุ๋ย 
และสิ่งปรับปรุงดิน 
โทร. 0-2561-3086
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)


นายจิราวุฒิ  เวียงวงษ์งาม
ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐาน
และพัฒนาระบบการวิเคราะห์ดิน
โทร. 0-2561-4179
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
นางสาวจุฑามาศ  ไกรเพิ่ม
ผู้อำนวยการกลุ่มวิทยบริการ
โทร. 0-2561-4380
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

       
report อัตรากำลังของสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน