ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้      นายประเสริฐ  เทพนรประไพ
     Mr. Prasert  Tepnarapai
     ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน
     โทร. 0-2941-2924
     E-mail : 
[email protected]
     ลักษณะงาน (Job Descriptions)
       
report กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน  มีอำนาจหน้าที่
         Bullet ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการอนุรักษ์ดินและน้ำ การปรับปรุงบำรุงดิน วิธีการป้องกันและแก้ไขความเสื่อมโทรมของที่ดิน จัดทำรูปแบบการพัฒนาที่ดิน และการจัดการที่ดินในพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
         Bullet ติดตามผลกระทบของภาวะโลกร้อนต่อดินและน้ำ ประเมินความเสียหายจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินและน้ำ พัฒนาการกักเก็บคาร์บอนด้วยระบบการปลูกพืช รวมทั้งวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดินเพื่อรับมือกับภาวะโลกร้อน
         Bullet รวมรวม ศึกษา และวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาที่ดิน
         Bullet สร้างเครือข่ายหมอดินอาสาและกลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็งเพื่อรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี การมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่ดินและในด้านอื่นๆ
         Bullet จัดทำฐานข้อมูลด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ การปรับปรุงบำรุงดิน การจัดการที่ดินเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน การพัฒนาที่ดินและภูมิปัญญาท้องถิ่น หมอดินอาสา และเครือข่ายด้วยระบบสารสนเทศ
         Bullet ถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกร
         Bullet ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
       
report กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน  แบ่งโครงสร้างหน่วยงานภายในได้ดังนี้

 

นายยุทธศาสตร์  อนุรักติพันธุ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุรักษ์ดินและน้ำ
โทร. 02-5795546 , 081-7339289
        087-9947469
E-mail :  [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
นายปราโมทย์  แย้มคลี่
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการ
ความเสื่อมโทรมของที่ดิน
โทร.  1760 ต่อ 1390
E-mail :  [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้ นายไพรัช  พงษ์วิเชียร
ผู้เชี่ยวชาญด้านปรับปรุงดินเค็ม
โทร. 091-5752628
E-mail : -
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
นางนิสา  มีแสง
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการดิน
ด้วยระบบพืช
โทร. 1760 ต่อ 1390
E-mail : -
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้ นางสาวบรรเจิดลักษณ์ จินตฤทธิ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านปรับปรุงดินเปรี้ยว
โทร. 098-2523431
E-mail : -
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
   

นางนวรัตน์ จันทรพิทักษ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร. 0-2579-1753
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้ นางสาวศันสนีย์ อรัญวาสน์
ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนา
การอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อการเกษตร
โทร. 0-2579-0461
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

นางสาวประภา  ธารเนตร
ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและ
พัฒนาการจัดการดินเปรี้ยว
โทร. 0-2579-7562
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้ นายบวร  บัวขาว
ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและ
พัฒนาการปรับปรุงบำรุงดิน
โทร. 0-2561-4516
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

นางสาววรรณพร พลแสง
ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและ
พัฒนาการจัดการดินเค็ม
โทร. 0-2561-4513
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
นายจักรพันธ์ เภาสระคู
ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและ
พัฒนาการจัดการดินเสื่อมโทรม
โทร. 0-2579-1103
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้ นายวุฒิชัย จันทรสมบัติ
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการอนุรักษ์
ดินและน้ำ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
โทร. 044-756-962-3
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
นางอโนชา เทพสุภรณ์กุล
ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาการ
ใช้ประโยชน์หญ้าแฝกในการจัดการดิน
โทร. 0-2562-5113
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้ นายพงศ์ธร เพียรพิทักษ์
ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนา
การบรรเทาภาวะโลกร้อนทางการเกษตร
โทร. 0-2579-1803
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
นางสาวฉวีวรรณ พัฒนพงษ์
ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาหมอดิน
อาสาและบริหารจัดการเครือข่าย
โทร. 0-2579-5214
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

       
report อัตรากำลังของกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน