ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้      นายอัธยะ  พินจงสกุลดิษฐ
     Mr. Attaya Phinjongsakuldit
     ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
     โทร. 02-941-2131 , 02-562-5100 ต่อ 1212
     E-mail : 
[email protected]
     ลักษณะงาน (Job Descriptions)
       
report ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีอำนาจหน้าที่
         Bullet จัดทำแผนแม่บทระบบสารสนเทศด้านการพัฒนาที่ดิน
         Bullet ศึกษา และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการบริหารจัดการ จัดวางระบบฐานข้อมูล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบการสื่อสารข้อมูลของกรมฯ
         Bullet เป็นศูนย์กลางข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านดินของกระทรวง และเป็นศูนย์ฝึกอบรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และภูมิสารสนเทศทางเกษตร
         Bullet ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
       
report ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  แบ่งโครงสร้างหน่วยงานภายในได้ดังนี้

 

นางดวงดอม  กำเนิดทรัพย์
รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศ
โทร. 02-579-1937
E-mail : 
[email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้ นางสาวฐิติพร  วีระประสิทธิ์
ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์
และวางระบบข้อมูล
โทร. 02-562-5116
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

นางสุกัญญา  กสิกรณ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร. 02-941-2131
E-mail : 
[email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
นางดวงดอม  กำเนิดทรัพย์
ผู้อำนวยการกลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ
โทร. 02-579-1937
E-mail : 
[email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

นางวราภรณ์  อินทร์ทิพย์
ผู้อำนวยการกลุ่มระบบเครือข่าย
และคอมพิวเตอร์
โทร. 02-579-1181
E-mail : 
[email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
นางสาวอริศรา  พึ่งพา
ผู้อำนวยการกลุ่มระบบภูมิสารสนเทศ
โทร. 02-941-2771
E-mail : 
[email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

       
report อัตรากำลังของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร