ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้      นางสาวพรรณพิศ บ่วงนาวา
     Ms. Phanphitb Buangnawa
     ผู้อำนวยการกองแผนงาน
     โทร. 0-2579-5212
     E-mail : 
[email protected]
     ลักษณะงาน (Job Descriptions)
       
report กองแผนงาน  มีอำนาจหน้าที่
         Bullet จัดทำและประสานแผนการปฏิบัติงาน และงบประมาณของกรมฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนแม่บทของกระทรวง รวมทั้งเร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด
         Bullet ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนงานวิจัย รวมทั้งประสานงาน จัดทำทะเบียนวิจัย และรวบรวมผลงานวิจัยของกรมฯ
         Bullet ติดต่อและประสานงานกับองค์การ หรือหน่วยงานต่างประเทศด้านความช่วยเหลือ และความร่วมมือทางด้านการพัฒนาที่ดิน รวมทั้งการจัดประชุม และเจรจาตามที่ได้รับมอบหมาย
         Bullet พัฒนาระบบมาตรฐานงานของกรมฯ และติดตามการดำเนินงาน
         Bullet ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
       
report กองแผนงาน  แบ่งโครงสร้างหน่วยงานภายในได้ดังนี้

 

นางอรอุมา สรรพสิทธิ์โยธิน
ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์
โทร. -
E-mail : 
-
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
   

นางเพ็ญศรี กลางทัพ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร. 0-2579-0972
E-mail : 
[email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้ นายวิศิษฐ์  งามสม
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน
โทร. 0-2579-0752
E-mail : 
[email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

นายปรเมศร์ ชะดี
ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพิเศษ
โทร. 0-2579-5212
E-mail : 
[email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้

นายยศ  สุคนธมาน
ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล
โทร. 0-2579-6297
E-mail : 
[email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)


นางสุมลมาลย์  จงดี
ผู้อำนวยการกลุ่มระบบงานวิจัย
โทร. 0-2562-0731
E-mail : 
[email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้ นางกรียาภรณ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน
ความร่วมมือกับต่างประเทศ
โทร. 0-2579-5571
E-mail : 
[email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

นางสาวธัมญลักษณ์  เสือคง
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบ
มาตรฐานงาน
โทร. 0-2579-0803
E-mail : 
[email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้ นางสาวพยัตติกา  พลสระคู
ผู้อำนวยการกลุ่มงานอนุสัญญา
ว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพ
เป็นทะเลทราย 
โทร. 0-2579-8530
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้ นางสาววิไลพร  น้อยบุรี
ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โทร. 0-2579-0923
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
   

       
report อัตรากำลังของกองแผนงาน