ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้      นางกัญญาภัค  ทองจันทร์
     Mrs. Kanyapak  Thongchan
     ผู้อำนวยการกองคลัง
     โทร. 0-2579-2583
     E-mail : 
[email protected]
     ลักษณะงาน (Job Descriptions)
       
report กองคลัง  มีอำนาจหน้าที่
         Bullet ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะของกรมฯ
         Bullet ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
       
report กองคลัง  แบ่งโครงสร้างหน่วยงานภายในได้ดังนี้

 

-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร. 0-2579-8517
E-mail : 
[email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
นางสาวพรวิภา เอนกสัมพันธ์
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง
โทร. 0-2941-3075
E-mail : 
[email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

นางชวลีย์   เทพเสน
ผู้อำนวยการกลุ่มการเงิน
โทร. 0-2579-6518
E-mail : 
[email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
นางสาวจาริณี  กรรขำ
ผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณ
โทร. 0-2579-0504
E-mail : 
[email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

นางวราพร  เจิมไทย
ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี
โทร. 0-2579-4819
E-mail : 
[email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
นางสาวปาจรีย์ ศุภมิตรมงคล
ผู้อำนวยการกลุ่มพัสดุ
โทร. 0-2941-2244
E-mail : 
[email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

นางสาวปวีณา นภาธาราทิพย์
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบใบสำคัญ
โทร. 0-2562-5115
E-mail : 
[email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
นางธนภร ฉิมพัด
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารสินทรัพย์
โทร. 0-2579-5213
E-mail : 
[email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

       
report อัตรากำลังของกองคลัง