ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้      นายฆนนาท ภู่กรรณ์
     Mr. Kananart  Phukun
     เลขานุการกรม
     โทร. 02-579-5128
     E-mail : 
[email protected]
     ลักษณะงาน (Job Descriptions)
       
report สำนักงานเลขานุการกรม  มีอำนาจหน้าที่
         Bullet ปฏิบัติงานสารบรรณของกรมฯ
         Bullet ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ และงานเลขานุการของกรมฯ
         Bullet ดำเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานนิติกรรมและสัญญา งานที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมฯ
         Bullet ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมของกรมฯ
         Bullet ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน
         Bullet ดำเนินการอื่นใดที่มิได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของกรมฯ
         Bullet ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
       
report สำนักงานเลขานุการกรม  แบ่งโครงสร้างหน่วยงานภายในได้ดังนี้

 

นายพีรวัฒน์ กุญจร
ผู้อำนวยการกลุ่มสารบรรณ
โทร. 0-2562-0732
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
นายบัญฑิต จันทรัตน์
ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ
โทร. 0-2579-7059
E-mail : 
[email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้ นางจินตนา  แสงชาตรี
ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยอํานวยการ
และประสานราชการ
โทร. 0-2941-3076
E-mail : 
[email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
นายจตุรงค์ สิทธิวรกร
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเลขานุการ

คณะกรรมการพัฒนาที่ดิน
โทร. 0-2562-5120
E-mail : 
[email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

-ว่าง-
ผู้อำนวยการกลุ่มเผยแพร่

และประชาสัมพันธ์
โทร. 0-2579-8515
E-mail : 
[email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกลุ่มงานพิพิธภัณฑ์ดิน
โทร. 0-2562-5138
E-mail : 
[email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

       
report อัตรากำลังของสำนักงานเลขานุการกรม