นายวรัญญู บัวขาว
     Mr. Waranyu Buakhao
     ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินเฉพาะกิจ
     โทร. 1760 ต่อ 2205
     E-mail : [email protected]
       
report ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินเฉพาะกิจ  มีอำนาจหน้าที่
         Bullet ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนวทางในการกำหนดมาตรการต่างๆ ของรัฐ กรณีงานเร่งด่วน
         Bullet ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผนงาน และดำเนินการงานนโยบายเร่งด่วน
         Bullet ร่วมปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาด้านที่ดินและทรัพยากรดินที่มีความเร่งด่วน
         Bullet ประสานการดำเนินงานและติดตามความก้าวหน้าการแก้ปัญหาด้านที่ดินและทรัพยากรดิน และจัดทำข้อมูล จัดทำรายงานการดำเนินงานด้านพัฒนาที่ดินภายใต้งานนโยบายเร่งด่วน รวมทั้งนำเสนอข้อมูลต่อผู้บริหาร
         Bullet ประชาสัมพันธ์งานในความรับผิดชอบของศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินเฉพาะกิจ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้ทันต่อสถานการณ์อย่างเป็นระบบและสม่ำเสมอ
         Bullet ประสานงานกับหน่วยงานอื่น และเป็นศูนย์ข้อมูลหลักเกี่ยวกับงานนโยบายเร่งด่วนด้านการพัฒนาที่ดิน
         Bullet ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย