ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้      นางสาวปภาดา ฟูรังษีโรจน์
     Ms. Paphada Foorangseeroj
     ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
     โทร. 02-579-2529
     E-mail : 
[email protected]
       
report กลุ่มตรวจสอบภายใน   มีอำนาจหน้าที่
         Bullet ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกรม
         Bullet ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
       
report ลักษณะงาน (Job Descriptions)
       
report อัตรากำลังของกลุ่มตรวจสอบภายใน