บันทึกความเข้าใจ ระหว่าง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองทัพบก กรมปศุสัตว์
  กรมการพัฒนาชุมชน กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมป่าไม้ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมการข้าว
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทย มูลนิธิบูรณะชนบท
  แห่งประเทศไทย มูลนิธินวชีวัน บริษัท น้ำตาลวังขนาย จำกัด สมาคมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร สำนักงานมาตรฐานสินค้า
  เกษตรและอาหารแห่งชาติ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน
   
  บันทึกข้อตกลง ระหว่าง กรมการปกครอง กับ กรมพัฒนาที่ดิน
   
  บันทึกข้อตกลง ระหว่าง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กับ กรมพัฒนาที่ดิน
   

  บันทึกความร่วมมือ ระหว่าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กระทรวงพลังงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  และบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)