บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลการวิจัยการเกษตรของประเทศ ระหว่าง
  สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมพัฒนาที่ดิน กรมประมง กรมหม่อนไหม กรมปศุสัตว์ กรมชลประทาน
  และกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
   
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก ระหว่าง
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมพัฒนาที่ดิน) และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ)