ความรุนแรงของการสูญเสียดิน ตัน / ไร่ / ปี การใช้ประโยชน์ที่ดิน พื้นที่ (ไร่) ร้อยละ
น้อยมาก (Very Slight)
0 - 2
ป่าไม้ ที่นา สวนผักและไม้ดอก ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์
79,010,400
24.64
น้อย (Slight)
2.01 - 5.00
ป่าไม้ สวนผักและไม้ดอก
48,487,542
15.12
ปานกลาง (Moderate)
5.01 - 20.00
ป่าไม้ พืชไร่ ไม้ผลและไม้ยืนต้น
58,353,154
18.19
รุนแรง (Severe)
20.01 - 100.0
พืชไร่ ที่รกร้าง
27,701,480
8.64
 
 
ที่อยู่อาศัย ที่อื่น ๆ และเนื้อที่ ไม่ได้จำแนก
107,144,374
33.41
รวมพื้นที่
 
 
320,696,950
100