นายอาทิตย์ ศุขเกษม
รวมข่าวการรับเสด็จ
รับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

                วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. นายอาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายสุชล แก้วเกาะสะบ้า ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 และนางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงาน ณ ศูนย์สาขาที่ 3 โครงการหมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ หมู่ที่ 4 ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีการจัดแบ่งพื้นที่ออกเป็นที่อยู่อาศัย และที่ทำกินให้กับอาสาสมัครที่ปลดประจำการ และเกษตรกรที่ยากจนไม่มีที่ดินทำกิน กรมพัฒนาที่ดิน โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้ดําเนินการพัฒนาพื้นที่และปรับปรุงดินเปรี้ยวจัด ส่งเสริมให้สมาชิกในหมู่บ้านปลูกข้าว พืชผัก ไม้ผลแบบผสมผสาน เลี้ยงปลา และเลี้ยงสัตว์ สนับสนุนวัสดุปรับปรุงดิน เก็บตัวอย่างดินเพื่อการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ สาธิตการปรับปรุงดินเปรี้ยว ดินเค็มภาคใต้ และปลูกพืชปุ๋ยสด รวมทั้งถ่ายทอดความรู้ด้านการปรับปรุงดินสำหรับการปลูกพืชผักพืชไร่ การแปรรูปหญ้าแฝก เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น

                 รายงาน :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
                 ภาพ :  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 กรมพัฒนาที่ดิน