นายปราโมทย์ ยาใจ
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
งานวันสถาปนากรมครบรอบ 60 ปี ในหัวข้อ “ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต”

                กรมพัฒนาที่ดินจัดงานวันสถาปนากรมครบรอบ 60 ปี ในวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ในหัวข้อ “ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต” โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน บุคคลดีเด่นและหมอดินอาสาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 เยี่ยมชมนิทรรศการ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการพัฒนาที่ดิน และพบปะเกษตรกรและหมอดินอาสาที่มาร่วมจัดแสดงผลผลิตทางการเกษตร โดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน ได้แสดงความยินดีและชื่นชมในความสำเร็จของกรมพัฒนาที่ดินในวาระครบรอบวันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดินปีที่ 60 พร้อมกล่าวว่า กรมพัฒนาที่ดิน มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการเกษตรของประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้า ดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น การกำหนดพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกพืชเศรษฐกิจผ่านข้อมูลจาก Agri-Map การปรับปรุงดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำ การวางแผนขับเคลื่อนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของการตลาด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด“ตลาดนำการผลิต” อีกทั้งยังสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและ ส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน โดยมีหมอดินอาสาเป็นผู้ช่วยสำคัญ เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน สร้างรายได้และความมั่งคงทางเศรษฐกิจ ตามยุทธศาสตร์ “3’s เกษตรปลอดภัย เกษตรมั่นคง และ เกษตรยั่งยืน”

                 นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า กรมพัฒนาที่ดินมีวิสัยทัศน์ “เป็นองค์การอัจฉริยะทางดิน ขับเคลื่อนการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม 15 ล้านไร่ ภายในปี 2570” ซึ่งในปีที่ผ่านมา ได้ดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรดินและที่ดินและวางแผนการใช้ที่ดินอย่างเป็นระบบ พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาที่ดิน ปรับปรุงบำรุงดินและอนุรักษ์ดินและน้ำ รวมถึงพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาที่ดิน หมอดินอาสา กลุ่มเกษตรกร และสนับสนุนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินทั่วประเทศ ในขณะเดียวกัน กรมได้ขับเคลื่อนค่านิยม “TEAM For Soils ทีมดี ดินดี” เพื่อให้บุคลากรมีวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีม ทำงานเชิงรุก คล่องแคล่ว รวดเร็ว และมีเป้าหมายเดียวกัน จากผลงานที่ผ่านมา กรมพัฒนาที่ดินดำเนินงานสนองนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้เกษตรกรใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเหมาะสม สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน มีความมั่นคงทางอาหาร และรักษาสมดุลของระบบนิเวศ ดิน น้ำ ป่าไม้ ไปพร้อมกัน

                  สำหรับงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 60 ปี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ภายใต้หัวข้อ “กรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 60 ปี ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต” ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน ข้าราชการ และหมอดินอาสาดีเด่น กิจกรรมวันดินโลก ปี 2566 การขับเคลื่อนค่านิยม TEAM For Soils ทีมดี ดินดี นิทรรศการเปิดบ้านพด. และ เปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ดินแห่งแรกในประเทศไทย เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีบริการต่างๆภายในงาน อาทิ บริการผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. น้ำหมักชีวภาพ จุดบริการตรวจวิเคราะห์ดินออนไลน์ ร่วมสร้างสรรค์งานศิลปะจากเม็ดดิน พร้อม ชม ช็อป ชิม กับผัก ผลไม้ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่คัดสรรมาจัดแสดงและจำหน่ายจากภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเกษตรกรและหมอดินอาสา

                  รายงาน/ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน