นายอาทิตย์ ศุขเกษม
รองอธิบดีด้านปฎิบัติการ
ประชุมคณะกรรมการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย ครั้งที่ 1/2566

                วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. นายอาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ และนางอรอุมา สรรพสิทธิ์โยธิน ผู้อำนวยการกองแผนงาน นางสาวพยัตติกา พลสระคู ผู้อำนวยการกลุ่มงานอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย ร่วมประชุมคณะกรรมการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 134 - 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ การประชุมครั้งนี้เพื่อรับทราบสถานการณ์และความเชื่อมโยงของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย กับการดำเนินงานของประเทศไทย พร้อมผลการขับเคลื่อนการจัดทำเป้าหมายและตัวชี้วัดความสมดุลของการจัดการทรัพยากรดิน (Land Degradation Neutrality: LDN) เพื่อกำหนดมาตรการการจัดการดินเสื่อมโทรมในระดับพื้นที่ และผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย ครั้งที่ 15 (COP 15) นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการแห่งชาติของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย พ.ศ. 2566 - 2573 รวมทั้งกิจกรรมวันทะเลทรายและภัยแล้งโลก ปีงบประมาณ 2566 ภายใต้ หัวข้อการจัดการ Her Land. Her Rights. เพื่อส่งเสริมสิทธิสตรีต่อการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน

                รายงาน/ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน