นายอาทิตย์ ศุขเกษม
รองอธิบดีด้านปฎิบัติการ
ประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการดำเนินงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ครั้งที่ 2/2566

                วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. นายอาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการดำเนินงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ครั้งที่ 2/2566 โดยมีคณะทำงานส่วนกลาง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6, 7, 8 และ 9 เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1214 กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting การประชุมครั้งนี้เพื่อพิจารณาปรับปรุงร่างคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำโดยยึดหลักการระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในปัจุบัน สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เจ้าหน้าที่นำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน รวมทั้งกำหนดกรอบการดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

                 รายงาน/ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน