นายประวัติ แดงบรรจง
รองอธิบดีด้านบริหาร
ร่วมงาน “ติดตลาดเกษตร Fresh Fruits From Farm” ณ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

                วันพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.30 น. นายประวัติ แดงบรรจง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร ร่วมงาน “ติดตลาดเกษตร...Fresh Fruits From Farm” โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ณ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เขตจตุจักร กรุงเทพฯ การจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรช่วยเพิ่มช่องทางการจำหน่าย และรองรับผลไม้ทั้งสดและแปรรูปของเกษตรกร เช่น มะยงชิด มะม่วง ทุเรียน และผลไม้เมืองร้อนอื่นๆ ที่กำลังมีผลผลิตออกมาสู่ตลาด ให้ผู้บริโภคได้รับทราบและเข้าถึงสินค้าเกษตรคุณภาพดี มีมาตรฐาน และสร้างความมั่นใจในคุณภาพสินค้าเกษตร ซึ่งผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ที่ตลาดเกษตรกรตามจังหวัดต่างๆ เว็บไซต์ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com และตลาดออฟไลน์อื่นๆ เพื่อเป็นการขยายโอกาสให้เกษตรกรได้ประชาสัมพันธ์สินค้าของตนเองและสมาชิกในกลุ่มให้เป็นที่รู้จักของตลาดเพิ่มขึ้น ภายในงานมีการจัดแสดงสินค้าเกษตรคุณภาพ สาธิตการแปรรูปผลไม้ แจกชิมฟรีผลไม้และผลิตภัณฑ์แปรรูป การออกร้านจำหน่ายสินค้าโดยเกษตรกร กิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ การออกบูธของหน่วยงานภาคี พร้อมแจกพันธุ์ไม้ฟรีแก่ผู้สนใจอีกด้วย

                 รายงาน/ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน