นายปราโมทย์ ยาใจ
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 60 ปี ครั้งที่ 1/2566

                วันพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 60 ปี ครั้งที่ 1/2566 โดยมี ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้เชี่ยวชาญ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 1214 ชั้น 2 อาคาร 1 กรมพัฒนาที่ดิน และผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1214 และ ผ่านระบบออนไลน์ด้วย Zoom Meeting โดยที่ประชุมร่วมพิจารณา (ร่างคำสั่ง) แต่งตั้งอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ รูปแบบการจัดงานฯ หัวข้อจัดงาน การจัดนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ ฯลฯ นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาภาพรวมการเตรียมจัดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 60 ปี ซึ่งกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ในหัวข้อ กรมพัฒนาที่ดิน 60 ปี “ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต” พร้อมมอบหมายหน่วยงานเพื่อรับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม เพื่อให้การจัดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรภายในองค์กรและเครือข่าย ตลอดจนเพื่อนำเสนอและเผยแพร่ผลงานและภาพลักษณ์ที่ดีของกรมพัฒนาที่ดินต่อไป

                รายงาน/ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน