นายอาทิตย์ ศุขเกษม
รองอธิบดีด้านปฎิบัติการ
ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี ครั้งที่ 1/2566

                วันอังคารที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. นายอาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายเชฏฐรุจ จันทร์แปลง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน และข้าราชการกรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี ครั้งที่ 1/2566 ร่วมกับคณะอนุกรรมการฯ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 1214 ชั้น 2 อาคาร 1 กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยมีนายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน โดยที่ประชุมรับทราบเรื่องการปรับเปลี่ยนผู้แทนเกษตรกรในคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจพื้นที่ปลูกยางของประเทศไทยและการจัดตั้งสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านยางพารา พ.ศ. 2566 - 2580 ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ไตรมาสที่ 1 ทั้งนี้ ประธานฯ ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม ให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ต่อไป นอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติการด้านยางพารา พ.ศ. 2566 – 2580 ประจำปีงบประมาณ 2566 ในยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาปัจจัยสนับสนุน โดยมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และแผนงานในบางโครงการ/กิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกันต่อไป

                 รายงาน/ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน