นายอาทิตย์ ศุขเกษม
รองอธิบดีด้านปฎิบัติการ
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ Asian Soil Partnership ประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566

                วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. นายอาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ Asian Soil Partnership ประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นางสาวศุภกาญจน์ ล้วนมณี กรมวิชาการเกษตร ผศ.อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ รศ.เสาวนุช ถาวรพฤกษ์ และ ผศ.นภาพร พันธุ์กมลศิลป์ และรศ.ณัฐพล จิตมาตย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.พิทยากร ลิ่มทอง ที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน และเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1214 ชั้น 2 กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ และผ่านระบบทางไกลออนไลน์ (Zoom Meeting) เพื่อทราบกรอบการดำเนินงานภายใต้สมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก (Global Soil Partnership: GSP) ซึ่ง ASP เป็นกลุ่มความร่วมมือระดับภูมิภาคเอเชีย มีสมาชิก 24 ประเทศ ภายใต้ GSP โดยไทยเคยดำรงตำแหน่งในช่วงปี 2558-2564 และมีผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ ได้แก่ การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) โครงการหมอดินอาสาโลก โครงการสร้างเครือข่ายห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน เพื่อยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน ซึ่งที่ประชุมฯ ได้ร่วมกันพิจารณาแผนกิจกรรมและงบประมาณ ปี 2566 การจัดตั้งคณะทำงานเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของ ASP และเตรียมพร้อมกับการประชุมระหว่างประเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามปฏิทินการประชุมวิชาการภายใต้ GSP ประจำปี 2566 เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานของ ASP ประเทศไทย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป

                 รายงาน/ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน