นายปราโมทย์ ยาใจ
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
พิธีเปิดโครงการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมต้านการทุจริตทุกรูปแบบ (MOAC Zero tolerance)

                วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.15 น. นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมพิธีเปิดโครงการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมต้านการทุจริตทุกรูปแบบ (MOAC Zero tolerance) จัดโดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ศปท.กษ.) ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีฯ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในการดำเนินการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้บรรลุผลเป็นรูปธรรม จึงจัดทำโครงการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมต้านการทุจริตทุกรูปแบบ (MOAC Zero tolerance) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต กระตุ้นจิตสำนึกให้บุคลากรในสังกัดไม่ทำ ไม่ทน และไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ แสดงถึงภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เปิดเผย โปร่งใส ปลอดการทุจริต สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อประชาชน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และเกิดการรวมพลังในการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

                โอกาสนี้ กรมพัฒนาที่ดิน ได้รับมอบเกียรติบัตร ที่มีผลการประเมินองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับ “คุณธรรมต้นแบบ” ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559 - 2565) โดยมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้มอบเกียรติบัตรดังกล่าว

                รายงาน/ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน