นายปราโมทย์ ยาใจ
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา

                วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.30 น. นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนา ที่ดิน พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา ของนายสุบรร อันทินทา หมอดินอาสาประจําอําเภอ และพบปะกลุ่ม เกษตรกร และหมอดินอาสา จํานวนกว่า 120 ราย ซึ่งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ต.หลุ่งประดู่ มีการบริหารจัดการพื้นที่ โดยแบ่ง พื้นที่เป็น 30 : 30 : 30 : 10 ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งจัดสรรการปลูกพืชแต่ละชนิดตามความเหมาะสมของดิน การเลี้ยงสัตว์ตลอดจนการสร้างโรงเรือนและแปลงสําหรับปลูกขยายพันธุ์หญ้าเลี้ยงสัตว์ นอกจากนี้ ยังมีการจัดการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ คุณภาพสูงของกรมพัฒนาที่ดิน และจุดบริการ จุดให้ความรู้และสาธิตการใช้ปุ๋ยหมัก น้ําหมัก ชีวภาพ จุดเรียนรู้การปรับปรุงบํารุงดิน นอกจากนี้ยังมีการนํานวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ได้ศึกษาและสามารถนำไปปรับใช้ในพื้นของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

                รายงาน/ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน