นายปราโมทย์ ยาใจ
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ประชุมมอบแนวทางการขับเคลื่อนกรมพัฒนาที่ดิน และติดตามผลการดำเนินงานสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3

                วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนายสุรเดช เตียวตระกูล ที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน ประชุมมอบแนวทางการขับเคลื่อนกรมพัฒนาที่ดิน และติดตามผลการดำเนินงานสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้อำนวยการกอง/สำนักส่วนกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินในสังกัด ผู้เชี่ยวชาญ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

               รายงาน/ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน