นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
รองอธิบดีด้านวิชาการ
ประชุมคณะทำงานกำหนดนโยบายขับเคลื่อนคาร์บอนเครดิตสำหรับภาคการเกษตร ครั้งที่ 1 / 2566

                วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2566 นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนายสถิระ  อุดมศรี ผู้อำนวยการกองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน และนางสาวพยัตติกา  พลสระคู ผู้อำนวยการกลุ่มงานอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย กองแผนงาน เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานกำหนดนโยบายขับเคลื่อนคาร์บอนเครดิตสำหรับภาคการเกษตร ครั้งที่ 1 / 2566 ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคาร 1 ชั้น 2 กรมพัฒนาที่ดิน โดยมี นายอภัย สุทธิสังข์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมพิจารณาข้อเสนอแนวทางการส่งเสริมเกษตรกรตามนโยบายขับเคลื่อนคาร์บอนเครดิตสำหรับภาคการเกษตรเพื่อคำนวณปริมาณคาร์บอนที่เกิดจากระบบการผลิตในสินค้าเกษตร รวมถึงการรวบรวมเทคโนโลยีการผลิต นวัตกรรม และการศึกษาวิจัยเพื่อส่งเสริมลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระบบการผลิต ตลอดจนการเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่ตลาดคาร์บอนเครดิต โดยกรมพัฒนาที่ดิน ได้นำเสนอบทบาทของกรมพัฒนาที่ดินในการขับเคลื่อนนโยบายคาร์บอนเครดิตสำหรับภาคการเกษตร ด้านการจัดทำแผนที่การกักเก็บอินทรีย์คาร์บอนในดินของประเทศไทยการจัดทำฐานข้อมูลความสมดุลของการจัดการทรัพยากรที่ดิน (LDN) และแผนงานโครงการสนับสนุน อาทิ Zoning by Agri-Map โครงการส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน และการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน รวมทั้งกลไกการขับเคลื่อนนโยบายด้านคาร์บอนเครดิต ของกรมพัฒนาที่ดิน

                 รายงาน/ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน