นายปราโมทย์ ยาใจ
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม

                วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 16.00 น. นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนายอนุวัชร โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน มอบแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนงานของกรมพัฒนาที่ดินและงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งรัดติดตามงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคและให้คำแนะนำแนวทางในการแก้ไข โดยมีนายนพพล ถมทอง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม กล่าวต้อนรับ และนำเสนอความคืบหน้าในการดำเนินงานในภาพรวมของสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม ผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมรายงานความก้าวหน้าและรับฟังแนวทางการดำเนินงานฯ ณ ห้องประชุม สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 

                รายงาน/ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน