นายปราโมทย์ ยาใจ
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ประชุมหารือโครงการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 13

                วันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนายยุทธศาสตร์ อนุรักติพันธุ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน และข้าราชการในสังกัดฯ ได้ประชุมหารือความร่วมมือกันจัด “โครงการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 13” กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยมี คุณอุรชา ทังสุบุตร ผู้อำนวยการสถาบันลูกโลกสีเขียว คุณวราปณัช เกิดฤทธิ์ ผู้จัดการ มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน คุณรัชช์ รัตนวิจิตร พนักงานสื่อสารองค์กรอาวุโส มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน และคุณมาริษา เมฆสุวรรณ์ พนักงานกิจการเพื่อสังคมอาวุโส สถาบันลูกโลกสีเขียว เข้าร่วมหารือในประเด็นภาพรวมแผนการดำเนินโครงการฯ หลักเกณฑ์การประกวด การจัดพิธีมอบรางวัล และการแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อขับเคลื่อนโครงการฯ ให้บรรลุประสงค์ต่อไป

                 รายงาน/ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน