นายปราโมทย์ ยาใจ
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ร่วมฟังเสวนาสมาคมดินโลก เรื่อง “ผสานพลัง นำไทยสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ปี 2050”

                วันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีด้านวิชาการ นายประวัติ แดงบรรจง รองอธิบดีด้านบริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมรับฟังเสวนาสมาคมดินโลก เรื่อง “ผสานพลัง นำไทยสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ปี 2050” โดยมีนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายประทีป วงศ์บัณฑิต รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) รศ.ดร.อำนาจ ชิดไธสง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาววัลย์ลิกา วนิชกุลพิทักษ์ อาสาออกแบบชีวิต เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ ร่วมเสวนา และดำเนินรายการโดย ดร.ประภา ธารเนตร นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กรมพัฒนาที่ดิน การเสวนาครั้งนี้เพื่อสร้างการรับรู้และตระหนักถึงความตั้งใจในการมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนที่สอดรับเป้าหมายประเทศไทยและโลก รวมทั้งแนวทาง กลไก และกระบวนการที่นำไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2050 ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 8 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

                 รายงาน/ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน