นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
รองอธิบดีด้านบริหาร
ร่วมพิธีทอดผ้าป่า น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

               วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 15.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตรประกอบพิธีทอดผ้าป่า เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย โดยมีพระธรรมโพธิมงคล (สมควร ปิยสีโล) เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต และดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการนี้
               นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยข้าราชการกรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมพิธีฯ ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานจัดตั้ง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมพระภิกษุและสามเณรให้ได้มีโอกาสศึกษาพุทธศาสนาขั้นสูงเพื่อเผยแผ่พุทธธรรมต่อไป 

รายงาน/ภาพ : สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน