นายปราโมทย์ ยาใจ
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

                            วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยข้าราชการกรมพัฒนาที่ดิน เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาส เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการเกี่ยวข้าว ณ แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

                            ในการนี้ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กราบบังคมทูลถวายรายงานผลการดำเนินงานเรื่องการปรับปรุงบำรุงดินในนาข้าวด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ โดยดำเนินการปรับปรุงบำรุงดิน ด้วยการไถกลบตอซังและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ดินด้วยการหว่านเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) หลังจากเตรียมแปลงนาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเริ่มหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 87 อายุข้าวประมาณ 20 วัน ทำการใส่ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ครั้งที่ 1 (สูตรเร่งการเจริญเติบโต) ในอัตรา 150 กิโลกรัม/ไร่ ใส่แหนแดง อัตรา 10 กิโลกรัม/ไร่ เพื่อเป็นการควบคุมวัชพืช อายุข้าว 30 วัน ทำการฉีดพ่นน้ำหมักชีวภาพซุปเปอร์ พด.2 อัตรา 5 ลิตร/ไร่ เพื่อการปรับปรุงบำรุงดิน เป็นการเพิ่มธาตุอาหารพืชในนาข้าว ต่อมาเมื่ออายุข้าวได้ 50 วัน ทำการใส่ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ครั้งที่ 2 (สูตรเร่งผลผลิต) ในอัตรา 150 กิโลกรัม/ไร่ พร้อมฉีดพ่นน้ำหมักชีวภาพซุปเปอร์ พด.2 อัตรา 5 ลิตร/ไร่ และวัดระดับธาตุไนโตรเจนจากใบข้าว โดยใช้แผ่นเทียบสีใบข้าว และเมื่ออายุได้ 60 วัน ฉีดพ่นน้ำหมักชีวภาพซุปเปอร์ พด.2 อัตรา 5 ลิตร/ไร่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเมล็ดข้าว

                            ในส่วนการดำเนินการหลังจากการเก็บเกี่ยว กรมพัฒนาที่ดิน จะดำเนินการเก็บตัวอย่างดินและวิเคราะห์ดินเปรียบเทียบคุณภาพดินในรอบการผลิตปี 2565 นี้ พร้อมทั้งประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและสังคมจากดำเนินการปรับปรุงบำรุงดินในนาข้าวด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดดินแปลงนาสาธิตในรอบการผลิตปี 2566 ต่อไป

                             รายงาน/ภาพ :  สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน