นายปราโมทย์ ยาใจ
รวมข่าวการรับเสด็จ
ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

                          วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

                          ในการนี้ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กราบบังคมทูลถวายรายงาน เรื่องปุ๋ยบำรุงดิน โดยกรมพัฒนาที่ดิน ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านการพัฒนาที่ดินภายในศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาที่ดิน โดยปรับปรุงบำรุงดินด้วยปุ๋ยหมักให้มีความเหมาะสมกับการปลูกพืช ด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ ดำเนินการปลูกหญ้าแฝก เพื่อลดการกัดเซาะหน้าดิน กรองตะกอนดินและเก็บกักหน้าดินบริเวณรอบสระน้ำและในแปลงผลไม้ เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลาย และด้านการถ่ายทอดความรู้ด้านการปรับปรุงดินและการเกษตรในแก่นักเรียน ในโครงการส่งต่อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง รวมทั้งถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตพืชแบบอินทรีย์ โดยการผลิตปุ๋ยหมักจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 การผลิตน้ำหมักชีวภาพจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 และสารไล่แมลงจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.7 ให้แก่นักเรียนสำหรับนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป

                           รายงาน/ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน