นางสาวสุมิตรา วัฒนา
ผู้อำนวยการส่วนกลาง
คณะเจ้าหน้าที่จากกรมชลประทาน เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน การจัดการห้องปฏิบัติการและการขอรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

                วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นางสาวสุมิตรา วัฒนา ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน จำนวน 20 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์การจัดการห้องปฏิบัติการและการขอรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 และนำเอาองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยมี

                 นางจุฑารัตน์ ยิ้มฉลวย ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน เป็นวิทยากรให้ความรู้การจัดการห้องปฏิบัติการเพื่อขอรับรอง มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ณ ห้องประชุมสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน
                 นายจิราวุฒิ เวียงวงษ์งาม ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานและพัฒนาระบบการวิเคราะห์ดิน เป็นวิทยากรให้ความรู้การรับตัวอย่างดิน การให้บริการผ่าน e-service การเตรียมตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์ และเพื่อการผลิตดินอ้างอิง
                 นางสาวจุฑามาศ ไกรเพิ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มวิทยบริการ เป็นวิทยากรให้คำแนะนำการจัดทำระบบคุณภาพและวิชาการห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 รายการทดสอบ pH, EC

                 รายงาน/ภาพ :  สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน  กรมพัฒนาที่ดิน