นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
รองอธิบดีด้านบริหาร
บันทึกเทปสัมภาษณ์ รายการ วันใหม่วาไรตี้ ณ ศูนย์การศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

               วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมบันทึกเทปสัมภาษณ์ รายการ วันใหม่วาไรตี้ ณ ศูนย์การศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเป็นสารคดีพิเศษเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรดินของประเทศไทยเพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ประเด็น “หน้าที่สำคัญด้านการพัฒนาที่ดิน” ออกอากาศในวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 - 10.00 น. ช่อง Thai PBS

                รายงาน/ภาพ :  สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน