นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
รองอธิบดีด้านบริหาร
ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2565

                วันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565 นางสาวภัทราภรณ์​ โสเจยยะ รองอธิบดี​กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีการพิจารณา ร่างแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2566-2570 และร่างแผนพัฒนากาแฟแห่งชาติ พ.ศ. 2565-2574 รวมทั้งการขยายปริมาณเปิดตลาดนำเข้าเมล็ดกาแฟดิบในโควตาเพิ่มเติม ปริมาณ 200 ตัน ภายใต้ WTO พร้อมทั้งรับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ เพื่อติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เกิดประโยชน์กับประชาชนและเกษตรกรต่อไป

                รายงาน/ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน