นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566

                วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 9.00 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566 และมอบนโยบายการดำเนินงานของกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2565 โดยมีนางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมชี้แจงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาที่ดิน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) พร้อมด้วยดร.สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการกอง/สำนัก/ศูนย์ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 2801 อาคาร 2 ชั้น 8 กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ มีการชี้แจงการจัดทำงบประมาณปี 2566 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจในการจัดทำโครงการ/แผนงานการใช้จ่ายงบประมาณปี 2566 โดยยึดหลักการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงเกษตรฯ และภารกิจของกรมฯ รวมทั้งทิศทางการพัฒนาในภาพรวมการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาข้อมูลพื้นที่เป้าหมาย การพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนภารกิจสำคัญ การบริหารงานและการจัดสรรงบประมาณ ตลอดทั้งการขับเคลื่อนภารกิจตามเป้าหมายและตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 และแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถขับเคลื่อนการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม 15 ล้านไร่ ภายในปี 2570 ต่อไป

                  รายงาน/ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน