นายสถาพร ใจอารีย์
รองอธิบดีด้านวิชาการ
เปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาทรัพยากรดินและน้ำ

                วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาทรัพยากรดินและน้ำ เพื่อควบคุมการเกิดตะกอนดิน และบริหารจัดการน้ำ กรณีศึกษาลุ่มน้ำสาขาห้วยกระเสียว” อันเป็นโครงการความร่วมมือทางงานวิจัยระหว่าง กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีนายนันทพล หนองหารพิทักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวางแผนการใช้ที่ดิน ผู้อำนวยการโครงการฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน

                 กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน และกองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดินได้ร่วมจัดการประชุมฯ ระหว่างวันที่ 12 - 14 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ จันทร์ธาราวิลล่า อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี มีผู้เข้าร่วมการอบรมฯ และสังเกตการณ์ จำนวนทั้งสิ้น 75 คน จากกรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน กรมส่งเสริมการเกษตร การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื่นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และภาคเอกชนที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (บริษัทอุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ บริษัทโชคชัยสตาร์ช จำกัด)

                 การอบรมเชิงปฎิบัติการฯ อยู่ภายใต้โครงการจัดการทรัพยากรดินและน้ำเพื่อควบคุมการเกิดตะกอนดินและบริหารน้ำ ในอ่างเก็บน้ำและพื้นที่ลุ่มน้ำทั้งระบบให้เกิดประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาลุ่มน้ำสาขาห้วยกระเสียว โดยการอบรมฯ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ แนวคิดใหม่ และพัฒนาแนวทางการดำเนินงานวิจัยในรูปแบบโครงการชุด จำนวน 3 วัน ประกอบด้วยการดูงานภาคสนาม ภาคบรรยาย และการเสวนางานวิจัย จากหัวหน้าโครงการแผน (นายนันทพล หนองหารพิทักษ์) และหัวหน้าโครงการวิจัยย่อยทั้ง 6 โครงการ
                  1. ดร.ทศนัศว์ รัตนแก้ว
                  2. ดร.นัทฐา ทักษ์รัตนศรัณย์
                  3. ดร.ธวัชชัย อิทธิพูนธนกร
                  4. ดร.อารีรัตน์ อนุชน
                  5. นางสาวอนัญญา ตังคเศรณี
                  6. รศ.ดร.จรัณธร บุญญานุภาพ

                  รายงาน/ภาพ :  กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน