นายสถาพร ใจอารีย์
รองอธิบดีด้านวิชาการ
ร่วมประชุมวิชาการและนิทรรศการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ประจำปี 2565

                วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “ฐานรากเทคโนโลยีก้าวไกล พัฒนาไทยก้าวหน้า” โดยมุ่งเน้นด้าน Digital Technology for Sustainable Agriculture พร้อมบรรยายพิเศษในการสัมมนาหัวข้อ “Agri-Map เพื่อการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนในยุค BCG” ร่วมกับผู้ทรงวุฒิจาก 3 หน่วยงาน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 9 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี โดยถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ พร้อมเปิดเผยถึงที่มาระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ต่อการขับเคลื่อนภาคการเกษตรของประเทศด้วย BCG Model (Bio-Circular-Green Economy) ซึ่งเป็นฐานข้อมูลสำหรับการพัฒนาการเกษตรเชิงรุกในทุกมิติของกระบวนการการผลิตสินค้าเกษตร ในลักษณะของการบูรณาการข้อมูลพื้นฐานของทุกหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาไว้ในที่เดียวกัน สู่การพัฒนาระบบซึ่งให้บริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และแอปพลิเคชัน (Agri-Map Mobile) ซึ่งใช้งานได้ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง Android และ IOS เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค) ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และการต่อยอด Agri-Map สู่การปฏิบัติในพื้นที่ ให้เกิดการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าชนิดใหม่ที่มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการเพาะปลูกอย่างยั่งยืน ซึ่งคาดว่าผลของการประยุกต์ Agri-Map กับรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจที่ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจะสามารถเพิ่มประสิทธิการผลิตที่หลากหลาย เสริมสร้างและเติมเต็ม Ecosystem ให้เติบโต เพื่อสร้างภาคเกษตรไทยให้ยั่งยืน

                  รายงาน/ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน