นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
รองอธิบดีด้านบริหาร
ร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ครั้งที่ 3/2565

                วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยมี นายประยูร อินสกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบร่างพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินและคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม พ.ศ. ... โดยเป็นการปรับปรุงพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 เพื่อให้ ส.ป.ก. มีกฎหมายและมาตรการทางกฎหมายที่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม สามารถป้องกันการบุกรุกที่ดินรัฐเพิ่มเติม กระจายการถือครอง สามารถบริหารจัดการที่ดินภาครัฐให้มีความเหมาะสม การเข้าถึงทรัพยากร และการเพิ่มมูลค่าที่ดินที่รัฐจัดให้ประชาชน พร้อมกันนี้ได้เห็นชอบแนวทางการสั่งให้เกษตรกรสิ้นสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินที่รับมอบจาก ส.ป.ก. ซึ่งคำนึงถึงความเป็นธรรมและความจำเป็นของเกษตรกรมากขึ้น เพื่อไม่ให้เกษตรกรต้องได้รับความเดือดร้อนจนเกินไปจากการถูกสั่งให้สิ้นสิทธิตามแนวทางเดิมที่ต้องสูญเสียทั้งที่ดินทำกินและที่ดินอยู่อาศัยทั้งหมด โดย ส.ป.ก. จะแจ้งสิทธิและหน้าที่ให้เกษตรกรดังกล่าวได้รับทราบ ตลอดจนให้โอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานที่จำเป็นและเพียงพอ แก่การพิสูจน์ข้อเท็จจริง

                  นอกจากนั้น คปก. ยังเห็นชอบการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำบัญชีเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนที่ได้รับการคัดเลือก นำไปเป็นแนวทางการจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร เพื่อจัดลำดับในการช่วยเหลือเกษตรกรให้เป็นไปตามระเบียบ โดยแบ่งบัญชีออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

                  1) บัญชีเกษตรกรผู้ไร้ที่ดินทำกินที่ได้ขึ้นทะเบียนขอรับการจัดที่ดินทำกินจาก ส.ป.ก.
                  2) บัญชีเกษตรกรซึ่งผ่านการประเมินหลักสูตรเกษตรกรรุ่นใหม่
                  3) บัญชีผู้ขอรับการจัดที่ดินเป็นการเฉพาะ เช่น ผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการของทางราชการที่สูญเสียที่ดินทำกิน ผู้ประสบภัยธรรมชาติ ผู้ได้รับผลกระทบจากการเกิดโรคระบาด และนโยบายรัฐบาลที่ให้แก้ไขปัญหาที่ดินโดยเร่งด่วน อาทิ โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.)
                  4) บัญชีเกษตรกรอื่น ๆ ตามที่ คปจ. กำหนด ซึ่งจะช่วยลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ มีความเป็นธรรม รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน

                  ทั้งนี้ คปก. ได้เห็นชอบแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กว่า 4,100 ล้านบาท เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการบริหารเงินกองทุนฯ โดยแบ่งเป็นรายจ่ายหมุนเวียน เช่น การจัดหาที่ดิน สินเชื่อพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้เกษตรกร สินเชื่อตามนโยบาย เงินค้ำประกันสินเชื่อ ธ.ก.ส. และรายจ่ายขาด เช่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดหาที่ดิน โครงการพัฒนาศักยภาพพื้นที่และการผลิต โครงการพัฒนาแปลงที่ดินที่ได้จากการยึดคืนพื้นที่ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 36/2559 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกษตรกรอยู่ได้ อยู่ดี และมีความสุขในเขตปฏิรูปที่ดินอย่างยั่งยืน

                   รายงาน/ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน