นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
รองอธิบดีด้านบริหาร
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ครั้งที่ 2/2565

                วันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ในฐานะรองประธานอนุกรรมการฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยมี นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุม พร้อมทั้งรองประธานอนุกรรมการฯ ประกอบด้วย นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายศุภรัชต์ อินทราวุธ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ 1 สำนักงาน กปร. และนางสาวเกษร จำปา ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ในฐานะเลขานุการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2565 และร่วมพิจารณา ขอรับการสนับสนุนงบประมาณปี 2566 พิจารณาการจัดงาน 43 ปี “ร่วมสมัย สร้างแรงบันดาลใจและนวัตกรรม เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอด” ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565 วันที่ 8-10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ

                  รายงาน/ภาพ :  สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน