นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ประชุมรับการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี 2565

                วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ผอ.กอง/สำนัก ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมรับการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี 2565 จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยนำเสนอผลงานที่โดดเด่นและแนวทางการปฏิบัติการที่เป็นเลิศ การปรับปรุงกระบวนงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม การใช้เครื่องมือ LDD Excellent  Model บริหารจัดการองค์การ และการพัฒนาองค์การเข้าสู่ระบบราชการ 4.0 ด้วย Smart LDD สร้างผลลัพธ์การดำเนินการใน 3 มิติ มิติที่ 1 เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน มิติที่ 2 ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และ มิติที่ 3 ขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย แนวทางการพัฒนาในอนาคตซึ่งกำหนดทิศทางการยกระดับสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ตามแผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ.2565-2570) ปรับกระบวนการมุ่งสู่ระบบราชการดิจิทัล สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง สร้างเทคโนโลยีนวัตกรรมและการบริการ มุ่งสู่การ “เป็นองค์การอัจฉริยะทางดิน เพื่อขับเคลื่อนการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม 15 ล้านไร่ ภายในปี 2570” ณ ห้องประชุม 1214 อาคาร 1 ชั้น 2 กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

                  รายงาน/ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน