นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ร่วมระดมหารือแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ เพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์ปุ๋ยเคมีราคาแพง

                วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน ให้การต้อนรับพลเอกดนัย มีชูเวท รองประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายอุดม วรัญญูรัฐ กรรมาธิการ และ ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมาธิการ ร่วมระดมหารือแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ และแนวทางการจัดการดินและปุ๋ย เพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์ปุ๋ยเคมีราคาแพง ณ ห้องประชุม 1214 ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ทั้งนี้ กรมพัฒนาที่ดิน ได้นำเสนอแอปพลิเคชัน AI CHATBOT น้องดินดี ผู้ช่วยอัจฉริยะของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อให้บริการข้อมูลต่างๆ ด้านการเกษตร และแนวทางการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสม ด้วยระบบโต้ตอบอัตโนมัติผ่านแอปพลิเคชัน Line และการเผยแพร่องค์ความรู้ปุ๋ยอินทรีย์ผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน (www.ldd.go.th) จากนั้นได้นำเสนอแอปพลิเคชัน LDD on farm ให้บริการข้อมูล คำแนะนำการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การวิเคราะห์ชุดตรวจสอบดินภาคสนาม (Soil Test Kit) รวดเร็ว เข้าถึงง่าย วิเคราะห์ได้ด้วยตนเอง และขั้นตอนส่งตรวจสอบดิน ผ่านระบบ E-Service โดยเกษตรกรสามารถยืนคำขอรับบริการผ่านระบบออนไลน์ ในการส่งตัวอย่างดิน น้ำ พืช ปุ๋ย ไปยังห้องปฏิบัติการของกรมฯ ซึ่งมี 13 แห่ง พร้อมคำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ยแบบออนไลน์ พร้อมทั้งได้นำเสนอกลไกสำคัญในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ นอกจากจะช่วยเพิ่มอินทรียวัตถุ เพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินแล้วยังมีธาตุอาหารในดินครบถ้วนกับพืช รวมทั้งช่วยให้เพิ่มจำนวนจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดิน เกิดการสร้างธาตุทั้ง ไนโตรเจน การละลายฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมของดิน ซึ่งความสำคัญนี้ต้องสร้างความเข้าใจกับเกษตรกร เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการใช้ประโยชน์

                  นอกจากนี้ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ได้สาธิตการตรวจวิเคราะห์ดิน โดยใช้ชุดตรวจสอบดินภาคสนาม (Test Kit) เพื่อวัดค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (LDD pH Test Kit) และปริมาณธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม (NPK Test Kit) ซึ่งสามารถทราบผล ในเวลาเพียง 30 นาที เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ และสามารถจัดการดินและปุ๋ยได้เหมาะสมก่อนการเพาะปลูก รวมถึงแนะนำแนวทางการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน เพื่อความมั่นคงในการผลิตต่อระบบเกษตรและอาหารสู่ความยั่งยืนให้กับเกษตรกรจากภาวะปุ๋ยเคมีที่มีราคาแพง

                  รายงาน/ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน