นายสถาพร ใจอารีย์
รองอธิบดีด้านวิชาการ
ร่วมพิธีเปิดงาน FTI Expo 2022 ณ ห้องประชุมลีลาวดี ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จ.เชียงใหม่

                วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นายถาวร มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เข้าร่วมพิธีเปิดงาน FTI Expo 2022 โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษ ภายใต้แนวคิด “Shaping Future Industries for Stronger Thailand” ที่ภาคธุรกิจจากหลากหลายสาขามาร่วมแสดงสินค้าและนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ พร้อมกำหนดฉากทัศน์ใหม่ของอุตสาหกรรมไทยสู่อนาคต ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG ซึ่งมีความสำคัญต่อประเทศในมิติต่างๆ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ผ่าน 4 สาขา คือ สาขาเกษตรและอาหาร สาขาสุขภาพและการแพทย์ สาขาพลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ และสาขาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พร้อมผลักดัน Soft Power ของไทยทั้ง 5Fs (Food, Film, Fashion, Fighting และ Festival) เพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์นำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาประเทศให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน งานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน ถึง 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมลีลาวดี ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่

                 ภายในงานมีการออกบูธนิทรรศการแสดงผลงานกว่า 340 บูธ เพื่อแสดงศักยภาพ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตในยุคปกติใหม่ (New Normal) โดยกรมพัฒนาที่ดิน เป็น 1 ใน 14 หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมจัดนิทรรศการ “เกษตรทฤษฎีใหม่ สร้างความยั่งยืน ครัวเรือนเกษตรไทย” นำเสนอผลสำเร็จในการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ มาเป็นแนวทางการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรระดับครัวเรือนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 และผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางการเกษตร

                  นอกจากนี้ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ยังได้เยี่ยมชมบูธวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้ โดยมีว่าที่ ร้อยตรีชนะ ไชยชนะ หมอดินอาสาประจำหมู่บ้านป่าป๋วย จังหวัดลำพูน มาร่วมจัดแสดงการแปรรูปผลผลิตลำไยออร์แกนิค มะม่วงมหาชนกออร์แกนิค กระเทียมและหอมแดงออร์แกนิค ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีฟรีซดราย (Freeze dried technology) เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ และยกระดับราคาสินค้าเกษตรโดยนวัตกรรมและเทคโนโลยีตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 อีกด้วย

                   รายงาน/ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน