นายสถาพร ใจอารีย์
รองอธิบดีด้านวิชาการ
การจัดทำกระบวนการวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม ของกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดินร่วมกับสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

               วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.30 น. นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เป็นประธานการจัดทำกระบวนการวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม ของกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดินร่วมกับสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 โดยทาง กนผ. ได้นำเสนอข้อมูลการจัดทำแผนการใช้ที่ดินตำบลห้วยขมิ้น ต่อนายสุชาติ ศิลปหัสดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน เกษตรกร และผู้แทนหน่วยงานราชการจากกรมป่าไม้ กรมชลประทาน กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพื้นที่ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี และทาง กนผ. และ สพข.1 ได้ร่วมจัดทำกระบวนการวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วมโดยจำแนกปัญหาตามสภาพพื้นที่ แบ่งกลุ่มเกษตรกร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อเก็บข้อมูล รวบรวมสำหรับสังเคราะห์ในการปรับปรุงกิจกรรมในแผนการใช้ที่ดินตำบลห้วยขมิ้น ต่อไป

                รายงาน/ภาพ :  กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน