นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
รองอธิบดีด้านบริหาร
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2565

                วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2565 พร้อมด้วย นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ระดับ 9 คณะกรรมการโครงการ อพ.สธ. - พด. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบการประชุมทางไกล เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) และพิจารณาแนวทางการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ. – พด. ภายใต้แผนแม่บทของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริ ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2569)

                โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ และทำให้ตระหนักถึง ความสำคัญของทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทย ก่อให้เกิดกิจกรรมเพื่อให้มีการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติที่นำผลประโยชน์มาถึงประชาชนชาวไทย ตลอดจนให้มีการจัดทำระบบข้อมูลทรัพยากร ให้แพร่หลายสามารถสื่อถึงกันได้ ทั่วประเทศ แนวทางการดำเนินงานในปัจจุบันของโครงการ อพ.สธ. มุ่งเน้นความเชื่อมโยงของฐานทรัพยากร ทางด้านกายภาพ ชีวภาพ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 และแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน เพื่อการสืบสาน รักษา ต่อยอด

                 กรมพัฒนาที่ดินได้วางกรอบการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ. ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (ตุลาคม พ.ศ. 2564 - กันยายน พ.ศ. 2569) ภายใต้ 3 กรอบดำเนินงาน 8 กิจกรรม 11 โครงการ ผลการดำเนินงานที่ ผ่านมาระหว่างปี 2563 – 2565 ได้จัดทำโครงการสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ได้แก่ การปกปักทรัพยากรพื้นที่ ป่าธรรมชาติในพื้นที่หน่วยงานของกรมพัฒนาที่ดินมากกว่า 2,500 ไร่ จัดทำแปลงปลูกรักษาทรัพยากร เพื่อรักษาพันธุกรรมพืชพันธุ์ที่หายาก พันธุ์พืชท้องถิ่นที่มีคุณค่า การจัดทำพิพิธภัณฑ์ดินจำนวน 15 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรดินแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมกับการสร้าง จิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรให้แก่สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนทั่วประเทศ ทั้งการต่อยอดจากโรงเรียนเดิม และขยายขอบเขตการดำเนินงานไปยังโรงเรียนใหม่จำนวน 300 กว่าโรงเรียน ด้วยการถ่ายทอดความรู้ ด้านการดูแลทรัพยากรดิน และการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้เยาวชนได้เห็นความสำคัญของการรักษา ทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนี้ กรมพัฒนาที่ดินยังได้ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาที่ดินให้แก่พื้นที่ ดำเนินงานโครงการ อพ.สธ. เช่น การจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำตามความเหมาะสมของพื้นที่ การสาธิต การปรับปรุงบำรุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์และพืชปุ๋ยสด การใช้น้ำหมักชีวภาพ สำหรับแผนการดำเนินงานในปี 2566 จะเพิ่มกิจกรรมการวิเคราะห์คุณภาพดิน ภายใต้กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร ซึ่งข้อมูลผลการวิเคราะห์ดินที่ได้จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการจัดการดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชในพื้นที่ เป้าหมายของ อพ.สธ. เช่น ศูนย์การเรียนรู้ แปลงปลูกรักษาทรัพยากร พร้อมทั้งมีการวางแผนเชื่อมโยงฐานข้อมูล ทรัพยากรดินของกรมพัฒนาที่ดินร่วมกับฐานข้อมูลสารสนเทศโครงการ อพ.สธ. และบูรณาการฐานข้อมูลร่วมกับ ส่วนราชการ อื่น ๆ ภายใต้งานสนองพระราชดำริฯ ให้เกิดเป็นฐานข้อมูลทรัพยากรระดับประเทศที่มีความครอบคลุม ทั้งด้านกายภาพ ชีวภาพ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา

                   รายงาน/ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน