นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
รองอธิบดีด้านบริหาร
ร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ครั้งที่ 2/2565 ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล

                วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนายสมโสถติ์ ดำเนินงาม ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ครั้งที่ 2/2565 ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ดังนี้ การกำหนดพื้นที่เป้าหมายแล้ว 1,483 พื้นที่ 70 จังหวัด ออกหนังสืออนุญาตแล้ว 356 พื้นที่ จัดคนเข้าทำประโยชน์ในที่ดินแล้ว 73,809 ราย ใน 331 พื้นที่ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแล้วใน 247 พื้นที่ และมีการพิจารณาเรื่องสำคัญและมีมติ ดังนี้

                1) เห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนชุมชนเมืองระนอง จังหวัดระนอง
                2) เห็นชอบในหลักการการขอปรับเปลี่ยนผู้ใช้ประโยชน์การอยู่อาศัยและทำกินในป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่ คทช. เป็นสหกรณ์หรือกลุ่มสหกรณ์หรือวิสาหกิจชุมชนได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยยื่นผ่าน คทช. จังหวัด
                3) เห็นชอบการเสนอเรื่องนำเรียนคณะรัฐมนตรี ให้กรมป่าไม้ส่งมอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเสื่อมโทรม “ป่าสวนเมี่ยง” เนื้อที่ประมาณ 361 ไร่ ให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เพื่อนำไปดำเนินการให้แก่สมาชิกสมาคมทหารผ่านศึกพิการแห่งประเทศไทย ต่อไป

                นอกจากนี้ที่ประชุมยังเน้นย้ำว่าเกษตรกรในพื้นที่ คทช. สามารถขอมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice : GAP) มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และมาตรฐานด้านการเกษตรอื่นๆ ของเกษตรกรได้ ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงให้ทุกหน่วยงานบูรณาการสนับสนุนเกษตรกรด้านการส่งเสริมพัฒนาอาชีพโดยการปลูกพืชเศรษฐกิจใหม่เพื่อเป็นการสร้างอาชีพอย่างยั่งยืนต่อไป

                 รายงาน :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
                 ภาพ :  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี