นายสถาพร ใจอารีย์
รองอธิบดีด้านวิชาการ
ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการและคณะอนุกรรมการกิจกรรมพิเศษงานวันดินโลก ปี 2565 ครั้งที่ 1/2565

                วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการและคณะอนุกรรมการกิจกรรมพิเศษงานวันดินโลก ปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 พร้อมด้วยรองประธานคณะอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) จากห้องประชุม 1214 ชั้น 2 อาคาร 1 กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ การประชุมครั้งนี้ เพื่อรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิชาการและคณะอนุกรรมการกิจกรรมพิเศษงานวันดินโลก ปี 2565 หัวข้อการจัดงานวันดินโลก ปี 2565 ของ FAO พร้อมทั้งรับทราบผลการหารือของคณะอนุกรรมการอำนวยการงานวันดินโลก ปี 2565 จากการประชุมวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565

                 ทั้งนี้ ได้พิจารณากิจกรรมการดำเนินงานภายใต้ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการวิชาการวันดินโลก ปี 2565 รูปแบบการจัดนิทรรศการวิชาการและเชิญหน่วยงานร่วมบูรณาการจัดนิทรรศการ กิจกรรมการดำเนินงานภายใต้ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการกิจกรรมพิเศษวันดินโลก ปี 2565 พร้อมทั้งมีมติให้แต่งตั้งคณะทำงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม จำนวน 2 คณะ เพื่อให้การขับเคลื่อนงานวันดินโลก ปี 2565 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีเนื้อหาครบถ้วน และบรรลุเป้าหมายที่กำหนด

                 รายงาน/ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน